Aviso Legal

1.Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación exponse os datos identificativos da empresa.

Nome: Cooperativa Santa Mariña de Loureiro sociedade cooperativa galega

Denominación Social: Cooperativa Santa Mariña de Loureiro sociedade cooperativa galega

Nif / Cif: F-32001984

Domicilio Social: A Rúa - Loureiro - O Irixo

Teléfono:988 28 74 49

Dirección de correo electrónico: info@cooperativaloureiro.es

2. Propiedade Intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen en nome da empresa están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de denominación social da empresa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do mesmo, nome da empresa.

O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por nome da empresa.

Cooperativa Loureiro velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados na súa páxina web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

3. Varios

A.- Cooperativa Loureiro utiliza cookies que quedarán almacenadas no computador. As cookies son pequenos arquivos que o noso computador envía ao seu, pero que non nos proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera dato de carácter persoal seu. As cookies que utilizamos non poden ler datos do seu computador nin ler as cookies que existan no seu computador.

Cando o usuario se atope navegando pola páxina web http://www.cooperativaloureiro.es o servidor onde se atopa aloxada recoñece automaticamente a dirección IP do seu computador, o día e a hora na que comeza a visita, na que abandona a visita, así como información sobre as distintas seccións consultadas. É necesario que o servidor coñeza estes datos para poder comunicarse e enviarlle a petición realizada e que a través do navegador póidase ver na pantalla.

Se vostede deséxao pode configurar o seu navegador de maneira que lle avise na pantalla se vai recibir unha cookie. O usuario pode configurar o seu computador de maneira que non reciba estas cookies, este feito non impedirá que se poida acceder á información do sitio web da empresa.

B.- Cooperativa Loureiro poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.

C.- Cooperativa Loureiro comprométese a través deste medio a NON REALIZAR PUBLICIDADE ENGANOSA. A estes efectos, por tanto, non serán considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web de Cooperativa Loureiro, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. Cooperativa Loureiro, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo axiña que como teña coñecemento dos devanditos erros.

D.- Cooperativa Loureiro  comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe Aos CLIENTES de Cooperativa Loureiro sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e Cooperativa Loureiro, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

E.- Cooperativa Loureiro non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso o sitio web www.cooperativaloureiro.es  e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

F.- Cooperativa Loureiro non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta web site e dos programas que incorpora. As ligazóns (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web da empresa, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de Cooperativa Loureiro; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

G.- Cooperativa Loureiro non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan na Web-Site www.cooperativaloureiro.es. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido das ligazóns ás webs ás que poida accederse desde a web.

H.- Cooperativa Loureiro non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, as macros de procesadores de texto, os applets de Xava e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

I.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns (links) e hipertexto incluídos no sitio web www.cooperativaloureiro.es.

Web Design by Domestika